Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Data publikacji strony internetowej: 2011-10-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację ostatnio aktualizowano: 2024-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

tel. (62) 7310048 , mgokmix@vp.pl.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Witold Ślęzak witold@mgokmikstat.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Urząd na wniosek jest zobowiązany zorganizować pomoc tłumacza języka migowego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Chopina 1

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem
 • Do sali widowiskowej i biura prowadzą schody.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem brak miejsc parkingowych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Koordynatorem do spraw dostępności jest Witold Ślęzak , witold@mgokmikstat.pl, tel. (62) 7310048, którego zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Mikstacie.

 

Dodatkowe informacje

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności ośrodka osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Dyrektor MGOK

/-/ Witold Ślęzak

Pin It on Pinterest

Share This